Medlemsundersökning 2022

Medlemsundersökning skickas ut till alla klubbens medlemmar årligen och via den kan du som medlem tycka till om klubben i sin helhet, vad fungerar bra och vad kan bli bättre. Vi har sammanställt årets resultat nedan.

Service & upplevelse

Service & upplevelse

Service och bemötande från personal upplevs mycket positivt och vi får ett betyg som är +10 i förhållande till nationellt benchmark, vilket är en jämförelse med övriga golfklubbar i Sverige. Medlemmar beskriver den familjära känslan och att personalen som arbetar på klubben bryr sig om varje medlem. Städning och renhållning för även det fina betyg som bidrar till bra service.

Beläggningen på banan, alltså antalet bokningsbara tider för medlemmar upplevs som ett förbättringsområde. Medlemmar upplever att det är svårt att komma ut på banan på önskade tider. Under säsongen 2022 har Kårsta GK haft en beläggning på 48%. Det innebär att cirka hälften av antalet tillgängliga tider har varit bokade. 

Klubbliv

Klubbliv

Kårsta Golfklubb är en plats dit medlemmar beskriver en längtan till och en golfklubb man som medlem trivs att vara på. Betyget är +5 i förhållande till nationell benchmark. Extra positivt upplevs miljön runt klubbhusomårdet och den härliga atmosfären. 

Viljan att delta eller engagera sig i tävlingsverksamhet, kommittéer eller övriga aktiviteter på klubben är relativt låg, -14 i förhållande till nationell benchmark. Vi ser ett tydligt mönster i att en viss målgrupp av våra medlemmar uppskattar aktiviteter mycket och har en hög delaktighet vid aktiviteter generellt, medan en annan målgrupp inte deltar alls. Vi som klubb tycker därför att det är viktigt att det finns en balans i detta, exempelvis att tävlingar förläggs med ett bra intervall mellan varandra och att de som inte vill delta i klubbaktiviteter eller tävlingar har möjlighet att spela på banan.

Bana

Bana

Våra medlemmar upplever att banan i sin helhet är bra. Den beskrivs som fin, rolig och välskött. En golfbana ska uppfylla många spelares förväntningar och upplevas positivt för olika målgrupper. Vi är väldigt glada över att våra medlemmar ger golfbanan ett betyg som är +6 i förhållande till nationell benchmark. 

Det stora förbättringsområdet som våra medlemmar ser på banan är våra bunkrar. Upplevelsen är att bunkrarna är för stora, sandens kvalitet är ojämn och det är för stor variation mellan de första och sista nio hålen. 

I klubbens aktivitetsplan är detta ett område som prioriteras för banan. Under säsongen bytte vi ut sanden i hälften av våra bunkrar till en bättre kvalitet, vi tog bort en bunker på hål 7 och minskade ned en bunker på hål 8 samt hål 9. Arbetet med våra bunkrar kommer att fortsätta årligen med en långsiktig plan att ta hand om 3-4 årligen. Sandkvaliteten ska bytas ut i resterande bunkrar. 

Medlemskap & avgifter

Medlemskap & avgifter

I medlemsundersökningen har vi fått för få svar inom denna kategori för att få fram tillräckligt mycket data/statistik. Men det vi kan se är att de medlemmar som har svarat är nöjda med avgiftsnivån i förhållande till utbud, både vad gäller medlemskap och avgifter över lag på klubben.

Ledning

Ledning

Våra medlemmar tycker att ledningen på klubben gör ett mycket bra arbete där betyget är +5 i förhållande till nationell benchmark. Utvecklingen beskrivs som stor de senaste åren och medlemmarna lägger märke till positiva förbättringar som genomförs.

Medlemmarna önskar större delaktighet i klubbens aktivitetsplan och verksamhetsplan. Detta är något vi ser som mycket positivt och har som målsättning inför nästa säsong att förbättra kommunikationen och informationen till våra medlemmar. 

Träningsområde

Träningsområde

Det är trevligt att åka ut till golfklubben och träna golf. Så låter beskrivingen över upplevelsen att träna på Kårsta Golfklubb. Närheten och tillgängligheten anses positivt. 

Drivingrangen behöver utvecklas, det är medlemmarna enade om. Målområden och fler slagplatser är något som efterfrågas. 

Under hösten 2023 inleder klubben en satsning på drivingrangen tillsammans med företaget “The Bucket Pros” med målsättningen att ta ett helhetsgrepp kring drivingrange och övningsområde generellt. En arbetsgrupp är tillsatt och målsättningen är att uppfylla medlemmarnas önskemål och mer därtill. 

Mat & dryck

Mat & dryck

Servicenivå, bemötande och utbud får ett fantastiskt betyg av våra medlemmar! Vi får ett betyg som är +8 mot nationell benchmark och vi är mycket glada över att restaurangen är så uppskattad med hänsyn till att vi driver den i egen regi. Öppettiderna är något som har efterfrågats med önskemål om förbättring. Det klarade vi av att förbättra tack vare samarbetet med juniorkommittén som under säsongen har bemannat restaurangen kvällstid söndag-torsdag. Det samarbetet kommer att fortsätta även nästa säsong. 

Ett önskemål från medlemmar är att mat ska kunna serveras efter att lunchen har stängt. Det är något vi har tagit till oss och planerar för att erbjuda nästa säsong. 

Tränare & idrott

Tränare & idrott

Vi får ett betyg som är över nationellt benchmark på samtliga mätpunkter under kategorin tränare & idrott. Våra tränare är mycket uppskattade av våra medlemmar och utbudet både för seniorer och juniorer upplevs mycket positivt.

Inför säsongen 2023 utvecklar vi träningsverksamheten ytterligare med träningsmodellen “26tio” där 100 deltagare har möjlighet att träna golf på ett modernt och nytänkande sätt. Du kan läsa mer om detta under rubriken 26tio på hemsidan »

Juniorverksamheten fortsätter att utvecklas där ungdomar erbjuds verksamhet året runt.

  • Service och upplevelse – 80 p
  • Klubbliv – 76 p
  • Bana – 79 p
  • Medlemskap & avgifter – 76 p
  • Ledning – 79 p
  • Träningsområde – 78 p
  • Mat & dryck – 78 p
  • Tränare & idrott – 87 p

Sammanfattning

Här ser du sammanfattningen av årets medlemsundersökningen. Varje område mäts på en skala från 0-100 poäng. Totalt sett får Kårsta Golfklubb ett betyg som sammantaget ger en poäng som är +12 i förhållande till nationellt benchmark, jämförelsetalet med andra golfklubbar i Sverige.

Vi är mycket tacksamma, glada & stolta över att DU som medlem trivs på Kårsta Golfklubb! 

Vi kommer fortsätta att göra vårt yttersta för att utvecklingen ska fortsätta i samma anda. 

Instagram