Lokala regler och tävlingsvillkor 2021 Kårsta golfklubb

Golf spelas enligt de gällande upplagorna av: Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler, som pdf

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavla vid receptionen och på hemsidan (www.karstagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.

Boll passerar allmän väg
En boll som blir liggande på eller bortom vägen på hål 1, 5, 7, 8 och 9 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

Intern out of bounds
Markeringen av out of bounds som startar bakom green vid hål 10 och som löper längs vänster sida av hål 11 gäller endast vid spel av hål 11.
Markeringen av out of bounds mellan hål 15 och hål 16 gäller endast vid spel av hål 15. Markeringen av out of bounds mellan hål 17 och hål 18 gäller endast vid spel av hål 17.
Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål (11, 15 och 17). På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt anges som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
6. Grusade dräneringsgångar och dräneringsytor

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Stenmurar bakom green på hål 16 och hål 13. Observera att en stenmur är en enhet.

3. Transportmedel
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5. Oflyttbara tillverkade föremål nära greener:
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är:
På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

6. Begränsning av när slag från green måste spelas om enligt Undantag 2 till Regel 11.1b
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

7. Droppning med flagglinjen, Modell för Lokal Regel E-12:
När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades.

Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns).

Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling sker enligt anvisning för respektive tävling. Anmälan görs via Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning debiteras med gällande anmälningsavgift.

2. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A +8,0 – 13,5
Klass B 13,6 – 21,5
Klass C 21,6 – 54
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

3. Tee i klubbtävlingar
I klubbens tävlingar är standard tee för herrar tee 56 och för damer tee 47. Pojkar upp till 12 år och herrar 70+ har möjlighet att spela från tee 50. Herrar 80+ har möjlighet att spela från tee 47. Flickor upp till 12 år och damer 70+ har möjlighet att spela från tee 43 vid tävling.

4. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter hål y o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

5. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till tävlingssekretariatet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat lokalen eller angiven gräns med båda fötterna.

6. Prisutdelning
Spelare har möjlighet att låta ombud ta emot priser vid prisutdelning, Tävlingsledning eller personal kan ej agera ombud. Priser som inte avhämtas av spelaren, eller ombud, vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

7. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Kårsta GK:s styrelse 2021-02-27

 

Instagram